Dla kogo jest przeznaczony projekt?

Projekt przeznaczony jest dla rodziców dzieci w wieku do lat 3, którzy chcą wrócić do pracy, a obecnie przebywają ma urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, ale też do rodziców, którzy nie pracują, ponieważ zajmują się wychowaniem dziecka.

Czy ojcowie mogą też wziąć udział w projekcie?

Oczywiście! Wsparcie w projekcie skierowane jest przede wszystkim do mam, ale założyliśmy w projekcie udział także ojców.

Ile pieniędzy dostanę?

Zwracamy 100% poniesionych kosztów, przy zatrudnieniu niani na podstawie umowy uaktywniającej na kwotę 1 893,57 zł brutto, tj.:

1 779,33 zł netto wynagrodzenia niani

220,67 zł składek ZUS

Wszystkie te koszty są zwracane rodzicowi.

Jakiego zaświadczenia z pracy potrzebuje?

 Kandydatki/Kandydaci do projektu powinni załączyć do Formularza zgłoszeniowego Zaświadczenie z zakładu pracy o aktualnym statusie, z wyszczególnieniem okresu przebywania na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym.

Co w przypadku, gdy skończył mi się urlop macierzyński, czy będąc na urlopie wypoczynkowym, który muszę wykorzystać, mogę wziąć udział w projekcie?

Niestety nie. Urlop wypoczynkowy jest traktowany, jako powrót do pracy. Chcąc wziąć udział w projekcie należy przebywać na urlopie związanym z wychowaniem dziecka np. urlopie wychowawczym.

Czy mogę wziąć udział w projekcie, jeśli przed chwilą wróciłam do pracy?

Jeśli urlop macierzyński /rodzicielski/wychowawczy skończyły się przed datą złożenia Formularza zgłoszeniowego do projektu, to niestety nie możesz brać udziału w projekcie. Składając Formularz zgłoszeniowy Kandydatka/Kandydat musi być osobą przebywającą na urlopie związanym z wychowaniem dziecka (macierzyńskim/rodzicielskim lub wychowawczym) lub być osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo.

Czy podjęcie stażu oznacza znalezienie pracy lub powrót do pracy?

Niestety nie, staż nie jest traktowany, jako podjęcie zatrudnienia.

Kto może być nianią?

 • Osoba pełnoletnia;

• Każdy oprócz rodzica dziecka/opiekuna prawnego.

Nianią może, więc być na przykład babcia, siostra, wujek dziecka lub ktoś spoza rodziny – sąsiadka, emeryt, student, osoba na świadczeniu przedemerytalnym. Niania nie musi mieć wykształcenia kierunkowego, doświadczenia w pracy z małymi dziećmi, ani nie musi odbywać specjalnych szkoleń.

Na podstawie jakiej umowy zatrudniam nianię?

Na podstawie umowy uaktywniającej - jest to rodzaj umowy zlecenia pomiędzy osobami fizycznymi, gdzie budżet państwa opłaca składki do połowy minimalnego wynagrodzenia.

Czy muszę odprowadzać składki ZUS?

Tak, Uczestnik projektu odprowadza za nianię składki ZUS

Na podstawie jakiej umowy zatrudniam nianię?

.• Zlecenie – w przypadku osób pozostających bez pracy, do 1 miesiąca uczestnictwa w projekcie;

• Uaktywniająca – dla osób, które powróciły do pracy / podjęły pracę.

Kiedy obowiązuje umowa zlecenie?

 Kiedy oboje rodziców, jeden rodzic lub rodzic samotnie wychowujący dziecko nie jest zatrudniony;

Jakie warunki muszą być spełnione przy zawieraniu umowy uaktywniającej?

 rodzice

 • Pracują na podstawie umowy o pracę; lub
 • Świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, która stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług); lub
 • Prowadzą pozarolniczą działalność; lub
 • Prowadzą działalność rolniczą (z wyjątkiem osoby, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik).

dziecko

 • Nie jest w żłobku, klubie dziecięcym ani nie jest pod opieką dziennego opiekuna; 
 • Ukończyło 20 tygodni Składki za nianię są opłacane przez budżet państwa najdłużej do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 lata (ewentualnie 4 lata, jeżeli nie można zapewnić dziecku opieki przedszkolnej).

niania

 • Jest osobą pełnoletnią;
 • Nie jest rodzicem dziecka.

Czym jest umowa uaktywniająca?

 Jest to umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Jej najważniejszą cechą jest finansowanie składek przez budżet państwa do połowy minimalnego wynagrodzenia.

Jak zatrudnić nianię? Zatrudnienie niani krok po kroku

 1. Znajdź osobę, której chcesz powierzyć opiekę nad dzieckiem.
 2. Po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych podpisz umowę uaktywniającą z nianią. Jeśli jesteś w związku małżeńskim – umowę musisz podpisać Ty i małżonek. Umowę z nianią musisz podpisać do 3 miesięcy po podpisaniu Umowy – deklaracji uczestnictwa, a zarazem przed powrotem do pracy.
 3. W ciągu 7 dni od dnia, kiedy niania zacznie pracować, złóż do ZUS wniosek ZUS ZFA – tylko wtedy kiedy nie jesteś jeszcze płatnikiem składek ZUS. Jeśli prowadzisz własną działalność i składałeś ten wniosek, nie musisz tego robić ponownie.
 4. Następnie zgłoś nianię, jako osobę ubezpieczoną – wypełnij formularz ZUS ZUA i przekaż do ZUS.
 5. Rozlicz pierwszą składkę do 15 dnia kolejnego miesiąca po zatrudnieniu niani. Na przykład zatrudniasz nianię od 1 maja 2020 roku, zapłacisz jej wynagrodzenie netto do końca maja 2020 roku, więc pierwszą składkę rozliczasz do 15 czerwca 2020 roku. Dostarcz potrzebne dokumenty do ZUS-u tj. za pierwszy miesiąc zatrudnienia niani składasz deklarację rozliczeniową ZUS DRA i imienny raport miesięczny ZUS RCA/RZA.
 6. Po zapłacie wynagrodzenia netto niani oraz składek ZUS złóż wniosek refundacyjny w ramach projektu.

Niania i podatek

 Umowa uaktywniająca zawierana jest między dwoma podmiotami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, tj. między nianią, a rodzicem/rodzicami dziecka, stąd przychód uzyskany przez nianię zaliczany jest do przychodów z innych źródeł.

Rodzic dziecka nie jest płatnikiem podatku dochodowego z tytułu zawartej z nianią umowy, co oznacza, że:

• Nie ciąży na nim obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanego wynagrodzenia;

• Nie ma obowiązku sporządzenia i przekazania niani lub organowi podatkowemu deklaracji i informacji podatkowych, np. PIT-11. Po zakończeniu roku podatkowego niania jest zobowiązana złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanych dochodów (pit-36).

Dokonując rozliczenia za dany rok podatkowy, niania powinna wykorzystać wszelkie dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanego przychodu, jak również wysokość odprowadzonych przez płatnika składek na ubezpieczenia społecznie i zdrowotne.

Prawa niani

 Jeśli niania chciała być objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym i zgłosiłeś ją do tego ubezpieczenia, może ona w razie choroby uzyskać:

• zasiłek chorobowy,

• świadczenie rehabilitacyjne.

Czy mogę zmienić nianię w trakcie trwania projektu?

 W trakcie trwania projektu, w każdej chwili można zmienić nianię. Co należy zrobić:

 1. Podpisać rozwiązanie umowy z poprzednią nianią.
 2. Wyrejestrować poprzednią nianię z ZUS-u.
 3. Podpisać umowę z nową nianią.
 4. Zarejestrować nową nianie w ZUS-ie.

Co w przypadku kiedy zmieniam / stracę pracę podczas trwania projektu?

 Dopuszczamy możliwość, w której uczestnik straci pracę lub ją zmienia. W takiej sytuacji masz miesiąc na podjęcie nowej pracy. Po zmianie pracodawcy, należy dostarczyć do naszego biura nowe zaświadczenie o zatrudnieniu.