Okres realizacji projektu: 01.04.2021 – 30.09.2022 r. 
Nabór podstawowy formularzy rekrutacyjnych:  09.07.2021 - 30.07.2021 r. godz. 15:00 Zamknięty
Nabór uzupełniający: Zamknięty

Cel projektu: 

Celem projektu jest umożliwienie – w okresie IV 2021 - IX 2022 – powrotu na rynek pracy 40 kobiet opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 z terenu województwa opolskiego.

Formy pomocy: 

  • Finansowanie kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku przez maksymalnie 12 miesięcy – dla wszystkich uczestników projektu!

Kto może wziąć udział w projekcie:

    co najmniej 40 kobiet w wieku aktywności zawodowej, które spełniają łącznie następujące warunki:
  • Opiekują się dziećmi do lat 3 i przebywają na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim,
  • Zamieszkują na obszarze województwa opolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Obszar realizacji projektu:

Województwo opolskie.